Licenční podmínky

Licenční podmínky užití pro Solitea.app

 1. Definice pojmů

„Aplikace“ Znamená poskytnutí služeb či programů servery dostupnými ze sítě internet. Aplikace jsou softwarovým doplňkem produktu Microsoft Dynamics 365 společnosti Microsoft.

„Microsoft Dynamics 365“ Produkt společnosti Microsoft Corporation, pro který jsou Aplikace určeny a bez kterého nejsou funkční.

„Předplatné“ Znamená objednávku aplikace na stanovené období (např. 30 dnů nebo 12 měsíců).

„Registrace“ Jedná se o proces, kterým získáte přístup k Aplikaci. Provedení registrace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí Aplikace a to i zkušební verze Aplikace.

„Uživatel“ Uživatelem Aplikace se rozumí fyzická osoba podnikatel a/nebo právnická osoba, která má přidělené identifikační číslo, a která nakupuje Aplikace od Provozovatele. Uživatel aktivně využívá nebo plánuje aktivně využívat produkt Microsoft Dynamics 365.

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Provozovatelem Aplikace je společnost:

   Solitea CDL, a.s.

   IČ: 63148439

   Sídlo: Klíšská 31, 400 01 Ústí nad Labem

   Zapsán: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 739

    Kontaktní údaje: tel: 475 238 111, e-mail: dynamics@solitea.cz

  2. Tyto licenční podmínky upravují užití Aplikací umístěných na webové stránce http://www.solitea.app. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Licenční podmínky se používají v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.
  3. Při registraci k užívání Aplikace je Uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě a k organizaci Microsoft Dynamics 365 (především unique name/organization URL), pokud tuto organizaci má při registraci již aktivní
  4. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Zásady ochrany osobních údajů pro Solitea.app.
 1. Licence

  1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.

  2. Licence Aplikace je poskytována jako licence na organizaci Microsoft Dynamics 365. Jedna organizace Microsoft Dynamics 365 může obsahovat pouze jednu licenci Aplikace.

  3. Na základě nezbytné registrace k užívání Aplikace na webové stránce http://www.solitea.app, poskytujeme nepřenosnou licenci k užívání Aplikace.

  4. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak je uvedeno v čl. V. Předplatné. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání (v předplatném).

  5. Licenci není možné postoupit, ani udělit podlicenci, a to ani částečně.

  6. Tyto Licenční podmínky upravují také užívání jakýchkoliv aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci.

  7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by porušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Licenčními podmínkami nebo Zásady ochrany osobních údajů pro Solitea.app. oprávněni.

 1. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je oprávněný využívat všech funkcí, které Aplikace nabízí.

  2. Všechna data, která jsou uložena do databáze organizace Microsoft Dynamics 365, ke které je Aplikace připojena, jsou pouze Vaše a Vy k nim máte všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.

  3. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit registraci k užívání Aplikace, u které se lze důvodně domnívat, že porušuje Licenční podmínky nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.

  4. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci k užívání Aplikace bez předchozího oznámení, pokud není zaplaceno předplatné dle čl. V Předplatné.

  5. Uživatel může zrušit registraci k užívání Aplikace vždy ke konci platnosti svého předplatného a to oznámením o zrušení předplatného na e-mail zákaznické podpory na http://www.solitea.app.

 1. Předplatné

  1. Každá nová registrace k užívání Aplikace (nový Uživatel) může vyzkoušet Zkušební verzi Aplikace bezplatně na dobu 30 dní. Zkušební verzi Aplikace je možné si vyžádat v registračním formuláři. Zkušební doba 30 dní počíná běžet okamžikem připojení Aplikace do organizace Microsoft Dynamics 365. Zkušební verzi Aplikace je možné vyzkoušet v jedné organizaci Microsoft Dynamics 365 maximálně jednou. Po uplynutí zkušební doby je Uživatel v Aplikaci upozorněn na konec platnosti zkušební verze a je vyzván k platbě předplatného.

  2. Cena Aplikace je uvedena v registračním formuláři v části Cena Aplikace.

  3. Uživatel se zavazuje, že za užití Aplikace bude hradit Provozovateli předplatné (úplatu) na základě faktury/r, kterou Provozovatel vystaví Uživateli. Sjednané předplatné je Provozovatel oprávněn navýšit o daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

  4. Lhůta splatnosti vystavených faktur činí 14 kalendářních dní. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna připsáním dlužné částky na účet Provozovatele.

  5. Předplatné je možné objednat měsíční nebo roční.

  6. Předplatné se na konci každého období automaticky obnoví, nepožádá-li Uživatel o zrušení předplatného dle bodu IV.5.

  7. Pokud Uživatel některou platbu neuhradí k datu splatnosti, Provozovatel může přistoupit k pozastavení poskytování služby Aplikace. Provozovatel se zavazuje, že v případě, kdy bude realizovat toto své právo, upozorní Uživatele o svém záměru toto právo realizovat, a to zpravidla zasláním e-mailové zprávy na adresu Uživatele, která byla uvedena v registračním formuláři.

 1. Odpovědnost za vady

  1. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při užívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Uživatelem, třetími stranami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejména za vady a škody způsobené nesprávným používáním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů, popř. hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení Uživatele.

  2. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace, se považují za vadu, která nemá vliv na její užívání.

  3. Poskytovatel nenese odpovědnost za dostupnost a funkčnost organizace Microsoft Dynamics 365, ke které je Aplikace připojena, v jakémkoliv čase a místě. Za dobu nedostupnosti nebo nefunkčnosti Aplikace z důvodů nedostupnosti nebo nefunkčnosti organizace Microsoft Dynamics 365 nenáleží Uživateli finanční kompenzace.

  4. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení.

  5. Provozovatel nenese odpovědnost za data importovaná do Aplikace z databází třetích osob (zejména databáze ARES, databáze ISIR a databáze FINSTAT), za jejich dostupnost a přístupnost.

 1. Údržba Aplikace

  1. Z důvodů snahy o maximální kvalitu služeb, může docházet k nepravidelné údržbě Aplikace. Může se jedna o opravy chyb, aktualizace Aplikace a další odborné zásahy. Tato údržba může být vyvolána změnou konfigurace nebo funkčnosti produktu Microsoft Dynamics 365. O případné plánované údržbě Aplikace Vás budeme informovat.

 1. Další ujednání

  1. Registrací k užívání Aplikace na webové stránce http://www.solitea.app (odesláním registračního formuláře) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Licenční podmínky ve znění platném ke dni registrace a Zásady ochrany osobních údajů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

  2. Je-li některá část těchto Licenčních podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

  3. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  4. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Licenčních podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Okresní soud v Ústí nad Labem. Pokud věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem.

  5. Licenční podmínky pro Aplikace jsou platné a účinné od 1.11.2018.

Scroll to Top